Az öregség korrekciója. Milyen jogcímeken igényelhető ban az öregségi nyugdíj? :: NyugdíjGuru News - Az öregség korrekciója


Nyugellátások méltányosságból történő emelése Módosítás: Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

az öregség korrekciója

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

az öregség korrekciója

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt az öregség korrekciója, továbbá, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról az öregség korrekciója szociális ellátásról szóló Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

az öregség korrekciója

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál. A az öregség korrekciója alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

  • Akiknek a látása romlik, a nappali fényben továbbra is biztonságosan tudnak vezetni, de éjszaka nehezen vezethetnek.
  • Mi a kontúrlátás

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem? A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás árvaellátás esetén a Magyar Államkincstár Kincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Kincstár Központhoz kell benyújtani.

az öregség korrekciója

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen? A méltányossági jogkörben hozott döntések ellen a közléstől számított 30 napon belül — jogszabálysértésre történő hivatkozással — keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

az öregség korrekciója